Privacyverklaring

Bergland Trading ( Bergland Service Center ), gevestigd aan Business Park 204 6181 MB Elsloo, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.berglandcaravan.nl Bedrijvenpark 204 6181 MB Elsloo 0031-46-4431280

Henssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bergland Trading ( Bergland Service Center ) Hij/zij is te bereiken via info@berglandcaravan.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bergland Trading ( Bergland Service Center ) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons

verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@berglandcaravan.nl, dan

verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bergland Trading ( Bergland Service Center ) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Bergland Trading ( Bergland Service Center ) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor

onze belastingaangifte.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bergland Trading ( Bergland Service Center ) neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Bergland Trading ( Bergland Service Center ) tussen zit. Bergland Trading ( Bergland Service Center ) gebruikt de volgende

computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen

voor betrokkene]
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bergland Trading ( Bergland Service Center ) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens

worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens >

Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bergland Trading ( Bergland Service Center ) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bergland Trading ( Bergland Service Centrum )

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bergland Trading ( Bergland Service Center ) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bergland Trading ( Bergland Service Center ) en

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van

uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@berglandcaravan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek

me te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bergland

Trading ( Bergland Service Center ) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bergland Trading ( Bergland Service Center ) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of

er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@berglandcaravan.nl. Bergland Trading ( Bergland Service Center )

heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Bergland Caravan

Business Park Stein 204
6181 MB Elsloo
T: 046 - 443 12 80
F: 046 - 436 24 65
M: info@berglandcaravan.nl